زمین چگونه ساخته شد

۱۰۰۰ جایی که قبل از مرگ باید دی

مستند تولد منظومه شمسی

مستند اقیانوس ها ۲۰۱۰

مستند زمستان های جهنمی کاندا

مستندشهرهای فراموش شده آمازون

مستند مثلث برمودا در اعماق امواج